زیرا در بسیاری از افراد اپلاسیون با موم (wax) و الکترولیز سبب ایجاد لک، قرمزی یا فرو رفتگی در سطح پوست شده است که متاسفانه درمان آنها آسان نیست.


ارسال پاسخ