• مرکز ملینا جهت تکمیل کادر درمانی و اداری خود از افراد دارای تجربه دعوت بعمل میاورد:

    لطفا فرم زیر را به صورت کامل و فارسی تکمیل نموده و ارسال نمایید.